Terug naar overzichtFiscale vereenvoudigingswet goedgekeurd

20/11/2013
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed met diverse fiscale bepalingen. In afwachting van een nog bredere blauwdruk van fiscale hervorming maken deze maatregelen het voor burger en ondernemer gemakkelijker.

De volgende principes werden gehanteerd: een aantal wetten worden vereenvoudigd, een aantal regels worden geharmoniseerd en remediëring aan rechtspraak wordt geboden.

Hier volgen enkele maatregelen....


Erkenning instellingen in kader van giften: Giften aan erkende culturele instellingen en instellingen die het behoud of de zorg voor monumenten en landschappen ten doel hebben zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. In de huidige stand van zaken moet echter een erg langdurig administratief proces worden doorlopen alvorens een instelling dergelijke erkenning kan verkrijgen. Bedoeling is om via een ministeriële beslissing sneller uitsluitsel te kunnen geven aan instellingen over hun aanvraag. Bovendien kan Het Nationaal Orkest van België in het vervolg ook altijd mee genieten van deze maatregel.

Belastingvermindering lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen: In 2012 werd de belastingvermindering voor energiezuinige woningen afgeschaft. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de overgangsregeling te strikt werd uitgewerkt waardoor bepaalde mensen onterecht het voordeel hebben mislopen. Het is de bedoeling om deze situatie recht te zetten. Iedereen die voor 2012 een contract heeft getekend voor de bouw van een dergelijke energiezuinige woning zal alsnog het voordeel kunnen genieten gedurende 10 jaar vanaf het jaar waarin ze hun certificaat hebben verkregen.

Berekening referentie-CO2-uitstoot VAA bedrijfswagens: Op dit ogenblik moeten de lonen van werknemers met een bedrijfswagen worden herberekend voor de maanden januari, februari en maart omdat de referentiewaarde van de CO2-uitstoot van hun wagen maar gekend is in de maand april. Op vraag van de sociale secretariaten zal de referentieperiode enkele maanden vroeger worden berekend waardoor de referentiewaarde is gekend tegen het einde van elk jaar, en de lonen niet langer meer opnieuw moeten worden berekend.

Arrest HvJ Argenta: De aftrek voor risicokapitaal, de notionele interestaftrek, wordt berekend op basis van het aangepaste eigen vermogen van een vennootschap. Momenteel behoort het eigen vermogen van de buitenlandse vaste inrichting niet tot de basis waarop de notionele interestaftrek wordt berekend. Het Arrest Argenta stelt dat deze uitsluiting strijdig is met het Europees recht van vrijheid van vestiging. De opgenomen bepalingen geven een antwoord op het Arrest en herstellen de rechtszekerheid voor de Belgische ondernemingen die internationaal actief zijn.

Kleine ondernemingen en verenigingen: momenteel moeten kleine ondernemingen en verenigingen met een omzet van maximum 5.580 euro geen btw-verplichtingen naleven. Het is de bedoeling om dit drempelbedrag te verhogen naar 15.000 euro. Europa heeft reeds groen licht gegeven. Op deze manier moeten verenigingen en kleine ondernemingen de kans krijgen om hun activiteiten uit te bouwen zonder veel btw-beslommeringen. Momenteel zijn er nagenoeg 74.000 ondernemingen die vallen onder deze regeling. Onze administratie schat dat ongeveer 12.400 (+17%) bijkomende verenigingen en ondernemingen in aanmerking komen voor dit vrijstellingsregime.