Terug naar overzichtGratis maaltijden voor restaurantpersoneel: hoe zit het met het voordeel in de inkomstenbelastingen en de btw?

7/10/2013


In restaurants, cafés, brasseries en andere horecazaken hebben personeel en zaakvoerders de gewoonte om voeding en dranken die voor de klanten werden aangekocht ter plaatste te nuttigen.

Ze genieten daarmee van een voordeel van alle aard dat zowel in de inkomstenbelastingen als voor de btw moet worden opgenomen.

We beginnen gemakkelijkheidshalve met het luik van de inkomstenbelastingen.

Er bestaat geen specifieke regel voor de horeca, maar artikel 18, § 3, 6 kb WIB 92 geeft de bedragen van het voordeel voor huishoudpersoneel:

Aard van de belasting       Per dag          Per jaar
1e maaltijd                           0,55 euro       198,00 euro
2e maaltijd                           1,09 euro       392,40 euro
3e maaltijd                           0,84 euro       302,40 euro

Het gaat om vaste bedragen per persoon. Hoewel het hier om huishoudpersoneel gaat, oordeelde het hof van beroep van Brussel in een arrest van 09.09.2010 dat deze bedragen ook toegepast konden worden op de restaurateur en diens personeelsleden. Er is sprake van een redenering naar analogie wanneer het gezin van de restauranthouder (dat niet in het restaurant werkt) er eveneens eet.

Zo komen we bij het btw-luik.

Het voordeel van alle aard is vastgelegd op grond van artikelen 12, §1, 2° en 19, §1 btw-wetboek (onttrekkingen).

De administratie voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om een beroep te doen op forfaits of op eenvoudige en evenwichtige criteria in geval van moeilijkheden om de belastbare basis van bepaalde verrichtingen te bepalen die in ruil voor een tegenprestatie onder hun normale waarde worden uitgevoerd. Er werd beslist om voor de bepaling van de normale waarde bij wijze van vereenvoudiging uitdrukkelijk te verwijzen naar het bedrag dat wordt ingehouden als voordeel van alle aard in de inkomstenbelastingen (zie S. Ruysschaert, Fiscalnet, hebdo 22.12.2007).

De bepaling van de belastbare grondslag van de te regulariseren btw op maaltijden en gratis consumpties waarvan een restaurantuitbater,