Terug naar overzichtActieplan sociale fraudebestrijding 2018

15/2/2018
  Op de ministerraad van 8 december 2017 werd het actieplan sociale fraude 2018 goedgekeurd. Dit plan bevat de prioriteiten van de sociale inspectie voor 2018.

 

Prioriteiten 2018

Dit jaar liggen de prioriteiten op de controle van:
 • internationale sociale dumping: controle verderzetten waarbij bilaterale akkoorden worden gesloten om de gegevensuitwisseling te verbeteren (bv. met Polen);
 • Schijnzelfstandigen:strengere controle door een betere en snellere gegevensuitwisseling tussen de verschillende diensten en een herziening van de wet op de arbeidsrelaties;
 • Grootstedenbeleid: aantal controles in grootsteden zoals Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt en Luik verhogen.
 

Belangrijke randvoorwaarden om sociale fraude aan te pakken

Lastenverlaging

De regering wenst zwartwerk minder aantrekkelijk te maken door verschillende maatregelen in te voeren om de lasten te verlagen (bv. de taxshift, uitbreiding flexi-jobs, lastenverlaging in de bouwsector, …). Malafide bedrijven kunnen zo strenger en sneller worden gestraft.

Vereenvoudigde regelgeving

Bovendien moet de regelgeving ook duidelijker en eenvoudiger worden. Een verdere digitalisering zorgt zo voor de vereenvoudiging van de wettelijk verplichte procedures. Een applicatie ‘green@work’ wordt bijvoorbeeld ontwikkeld om na te gaan of aan alle voorwaarden voor gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector werd voldaan.

Verhoging pakkans door sectorspecifieke maatregelen

Tenslotte moet de effectieve pakkans vergroot worden. Enkele arbeidsintensieve sectoren zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor sociale dumping. Voor een sectorspecifieke aanpak die de strijd tegen sociale dumping aangaat, werden dan ook concrete maatregelen genomen ter bevordering van de eerlijke concurrentie.

Zo werden er in de volgende sectoren PEC’s (plannen eerlijke concurrentie) afgesloten:

 • Metaalsector (PC 111)
 • Schoonmaaksector (PC 121)
 • Bouwsector (PC 124)
 • Transportsector (PC 140)
 • Land- en tuinbouwsector (PC 144 -145)
 • Elektrotechnische sector (PC 149.01)
 • Begrafenissector (PC 320)

Daarnaast zijn er ook partnerschapsovereenkomsten met de vleessector, de horeca, de bewakingssector, de verhuissector, de taxisector en recent ook met de carwash-sector en de garagesector.

 

Sectoren in het vizier voor 2018…

In volgende sectoren zullen er dus opnieuw doelgerichte controles volgen met een sectorspecifieke invalshoek:

Bouwsector

In de bouwsector (werken in onroerende staat en werven) moeten minstens 2.000 gerichte controles uitgevoerd worden. Deze zullen ook in het weekend, na 18u en in het bouwverlof plaatsvinden.

Elektrotechnische sector

Hier moeten minstens 400 controles plaatsvinden doordat deze sector vooral te lijden heeft onder de oneerlijke concurrentie, onder meer vanuit Oost-Europa.

Schoonmaaksector

Er zullen minstens 270 controles worden uitgevoerd in de schoonmaaksector naar voornamelijk zwartwerk, ‘valse onderwerpingen’ en misbruik van deeltijdse arbeid.

Horecasector

Er zijn 2.200 controles voorzien in de horeca met specifieke aandacht voor zwartwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met het Charter tussen de inspectiediensten, de sociale partners en de regering over het uitvoeren van controles met wederzijds respect, dat dit jaar geëvalueerd zal worden. Hierover wordt binnenkort een gedetailleerd artikel gepubliceerd.

Transportsector

Aangezien deze sector te kampen heeft met heel wat vormen van fraude, zoals tachograaffraude, sociale dumping en illegale cabotage[1], zullen er minstens 600 weg- en zetelcontroles worden uitgevoerd.

Vleessector (slachthuizen en vleesversnijderijen)

Ook deze sector kampt met verschillende problemen zoals illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detacheringen, onwettige terbeschikkingstelling,… In 2018 zullen er dan ook minstens 50 gerichte controles verricht worden.

Taxisector (klassiek en online)

Hier moeten minstens 50 controles verricht worden met de focus op de naleving van de minimumlonen. Per grootstad moet er ook minstens 1 controle gebeuren op de ‘verhuur van auto met chauffeur’.

Verhuissector

In de verhuissector ligt de focus van de (minstens) 50 controles op het naleven van de minimumlonen.

Bewakingssector

Minstens 40 controles moeten zich in de bewakingssector op het naleven van de minimumlonen richten.

Land- en tuinbouwsector

Hier zal vooral gecontroleerd worden op illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detachering, onwettige terbeschikkingstelling. Er zullen minstens 100 controleacties worden uitgevoerd.

Garage en carwash sector

Er zullen minstens 150 controles in deze sector worden uitgevoerd.

Metaal en technologie

Er zullen minstens 100 controles in deze sector worden uitgevoerd.

Begrafenissector

Er zullen 50 controles in deze sector worden uitgevoerd.

 

… maar ook flitscontroles van 2018

Ook in 2018 zullen er flitscontroles georganiseerd worden:

 • Metaalsector: 23 maart 2018
 • Garages en carwashes: 18 mei 2018
 • Bewaking (festivals): 5 juli 2018
 • Land- en tuinbouw: 21 september 2018
 • Taxi en vervoer: 16 november 2018
 

… en uiteindelijke enkele specifieke controles

Het actieplan beoogt ook andere situaties te controleren zoals:

 • de publieke werkgevers;
 • het kunstenaarsstatuut;
 • de tijdelijke werkloosheid;
 • de uitkeringsgerechtigden, zoals bij fraude arbeidsongeschiktheidsuitkering en verblijf in het buitenland of gepensioneerden die arbeid verrichten;
 • het huis- en ambassadepersoneel;
 • de aangifte van werken (in de bouw-, vlees- en bewakingssector);
 • de naleving van de arbeidswet, en meer bepaald de regels inzake werkbaar en wendbaar werk.
 

Bron: ‘Actieplan sociale fraudebestrijding 2018’, Securex Sociaal Secretariaat, 26/01/2018