Terug naar overzichtLoonbonusplan - Optimaliseer het loon van uw werknemers

8/3/2017
 
Voor de loonbonus (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) geldt een voordelige sociale en fiscale behandeling[1].  Hierdoor heeft de loonbonus een comfortabele plaats verworven tussen de voordelen die werkgevers aan hun werknemers toekennen om hen te belonen.
Wilt u zelf of één van uw klanten een loonbonusplan opzetten binnen de onderneming en het kalenderjaar 2017 als referteperiode hanteren? Vergeet dan niet om vóór 28 april stappen ondernemen!

Maximumbedrag

De aan de werknemers toegekende bonus mag per werknemer niet meer bedragen dan 3.255 euro op sociaal vlak en 2.830 euro op fiscaal vlak. Indien deze bedragen overschreden worden, zal het verschil als loon beschouwd worden en dus onderworpen zijn aan sociale-zekerheidsbijdragen en belastingen.

Niet eender welke objectieven!

De toekenning van de loonbonus moet gekoppeld zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers, en dit op basis van objectieve criteria.

Wordt bijvoorbeeld niet als een collectief objectief beschouwd, het objectief dat alle werknemers moeten slagen voor een bepaalde test. Om dat objectief te bereiken moet immers elke individuele werknemer slagen voor de test, waardoor het een objectief is dat gelinkt is aan de individuele resultaten van de werknemer

Het toegekende voordeel moet bovendien afhangen van de verwezenlijking van duidelijke, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen.

Wordt bijvoorbeeld niet als een meetbaar en verifieerbare doelstelling beschouwd, het objectief dat een bepaalde klantentevredenheidsgraad gehaald moet worden zonder te preciseren hoe deze tevredenheidsgraad berekend zal worden.

Ten slotte zijn ook die doelstellingen uitgesloten waarvan de realisatie kennelijk zeker is op het moment waarop het plan wordt opgesteld.

Toekenningsplan met verplichte vermeldingen

Om deze alternatieve beloningsvorm te kunnen toepassen, moet de werkgever een plan tot toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen opstellen. Dat plan moet een aantal gegevens bevatten, waaronder:

  • de doelgroep;
  • de doelstellingen;
  • de referteperiode en de geldigheidsduur van het plan;
  • de voordelen, de berekening, het tijdstip en de modaliteiten van betaling;
  • de opvolgings- en controleprocedure (deze wordt vaak vergeten of berust niet op objectieve criteria);
  • enz.

Referteperiode 

In het toekenningsplan moet een referteperiode worden vermeld waarbinnen de doelstellingen moeten worden behaald. De referteperiode moet ten minste 3 maanden bedragen en mag samenvallen met het kalenderjaar of met het boekjaar.

Opgelet:  de loonbonusplannen waarvan de referteperiode overeenstemt met het kalenderjaar 2017 moeten uiterlijk op 28 april 2017 worden neergelegd, aangezien 30 april 2017 op een zondag valt, en het de datum van ontvangst van het dossier door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is, waarmee rekening wordt gehouden.

Let er bovendien op dat de werknemers over de volledige referteperiode moeten beschikken om hun objectieven te behalen. Zo werd een plan afgekeurd waarin formeel gezien wel een referteperiode van een jaar werd opgenomen maar waarin gepreciseerd werd dat alle facturen binnen de 15 dagen behandeld moesten worden. Door dit te doen, wordt de referteperiode in de praktijk immers op 15 dagen vastgesteld.

Aanbevelingen

Op de website van de FOD vind u een reeks aanbevelingen die gevolgd kunnen worden in het kader van de invoering van een loonbonusplan.

 

Een loonbonusplan op maat dankzij Securex

Wilt u de valkuilen ontlopen die deze strikte regelgeving bevat? Gewapend met hun praktische kennis, kunnen de Legal advisors van Securex u helpen bij het opstellen van uw loonbonusplan voor uw klanten bij Securex. Meer info? Surf naar www.lex4you.be.

Heeft u interesse in een samenwerking met Securex? Stuur ons een mailtje  met uw vragen, vraag hier een afspraak aan of bel het dichtstbijzijnde Securex kantoor via www.securex.be/kantoren

 

[1] Tot nu toe werd de loonbonus niet meegerekend voor de loonnorm. We wachten nu op de nieuwe loonnormwet om deze stelling voor de toekomst te kunnen bevestigen.

Bron: ‘Loonbonusplan – Optimaliseer het loon van uw werknemers!’, Securex, www.lex4you.be, 14/02/2017