Terug naar overzichtBTW vrijstellingen voor sommige drank- of eetgelegenheden - nieuw beslissing.

12/10/2016
                                       

Op 01/01/2017 treedt een nieuwe beslissing in werking betreffende de BTW  vrijstellingen voor sommige drank- of eetgelegenheden. Ze vervangt de toegeving opgenomen in het antwoord van de toenmalige heer minister van Financiën op de parlementaire vraag nr. 1.094 van de heer volksvertegenwoordiger Yves Leterme van 26/08/2002. Wat verandert er en op welke drank- en eetgelegenheden is deze van toepassing?

De beslissing heeft betrekking op belastingplichten die bepaalde door artikel 44 van het Btw-Wetboek beoogde vrijgestelde activiteiten verrichten en in dat kader tevens een drank- of eetgelegenheid uitbaten.
 
De eerste keer dat moet worden nagegaan of de voorwaarden waarvan sprake in punt 1 van onderhavige beslissing zijn voldaan, heeft betrekking op de handelingen verricht in het kalenderjaar 2016 en op de tijdens dat kalenderjaar gerealiseerde omzet.
 
Wanneer aan één van voornoemde voorwaarden niet langer is voldaan, vervalt de tolerantie vanaf het volgende kalenderjaar.
 

1. Principe: geen vrijstelling

Het verschaffen van spijzen en dranken voor het verbruik ter plaatse is een dienst bedoeld in artikel 18, § 1, tweede lid, 11°, van het Btw-Wetboek, die aan de belasting is onderworpen in hoofde van diegene die deze geregeld en zelfstandig, onder bezwarende titel in België verricht. Het is hierbij van geen belang of de exploitant van die drank- of eetgelegenheid handelt met of zonder winstoogmerk.
 
Een dergelijke exploitatie is in beginsel intrinsiek vreemd aan de doelstellingen beoogd door de bepalingen van artikel 44, § 2, van het Btw-Wetboek.
 

2. Tolerantie

Niettemin wordt aanvaard dat de uitbating van een drank- of eetgelegenheid tevens van de belasting kan zijn vrijgesteld mits deze uitbating bijkomstig is bij de door nagenoemde belastingplichtigen verrichte vrijgestelde handelingen en navolgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan:
 
-  de uitbating van de drank- of eetgelegenheid gebeurt door een belastingplichtige wiens handelingen hierna worden beoogd:
 
a) ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen of dergelijke instellingen waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 1°, a), eerste lid, van het Btw-Wetboek;
 
b) instellingen die bejaardenzorg of de gehandicaptenzorg tot doel hebben waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek;
 
c) exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 3°, van het Btw-Wetboek;
 
d) exploitanten van musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen en dierentuinen waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 7°, van het Btw-Wetboek;
 
e) organisatoren van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, tentoonstellingen, concerten of conferenties waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 9°, van het Btw-Wetboek.
 
-  de exploitatie van de drank- of eetgelegenheid geschiedt op de site van de inrichtring waar de vrijgestelde handelingen als bedoeld in het eerste streepje hiervoor worden verricht (hierna aangeduid als de betrokken inrichting);
 
-  de in het eerste streepje beoogde vrijgestelde handelingen vormen een overwegend deel van de door de betrokken inrichting verrichte handelingen. Dit impliceert dat het totaalbedrag, per kalenderjaar, van de in dat eerste streepje beoogde vrijgestelde handelingen groter is dan het totaalbedrag van de overige door die betrokken inrichting verrichte handelingen, zijnde zowel de belaste als overige vrijgestelde handelingen (met inbegrip van de drank- of eetgelegenheid);
 
-  de drank- of eetgelegenheid is in principe slechts toegankelijk voor personen die eveneens afnemer zijn van de hiervoor bedoelde vrijgestelde diensten (bv. patiënten, bewoners, sporters, toeschouwers...), hun bezoekers of genodigden, alsook voor het personeel dat werkzaam is in de betrokken inrichting.
 
Deze voorwaarde is in elk geval voldaan wanneer de drank- of eetgelegenheid niet toegankelijk is buiten de openingsuren van de inrichting én niet rechtstreeks toegankelijk is van buiten af (men moet met andere woorden eerst de hiervoor bedoelde inrichting betreden, alvorens men toegang heeft tot de drank- of eetgelegenheid). Het voldoen van deze voorwaarde kan evenwel ook worden aangetoond aan de hand van andere feitelijke elementen.
 
-  de ontvangsten uit de uitbating van de drank- of eetgelegenheid bedragen niet meer dan 10 % van de omzet van de in het eerste streepje beoogde vrijgestelde handelingen van de betrokken inrichting.
 
Een éénmalige overschrijding van deze drempel met 10 % tot aldus maximaal 11 % van de omzet van de in het eerste streepje beoogde vrijgestelde handelingen van de betrokken inrichting per periode van vijf opeenvolgende kalenderjaren wordt voor de toepassing van deze voorwaarde buiten beschouwing gelaten.
 
Noch de aard van de verstrekte maaltijden, noch het feit dat de betrokken inrichting ook belaste werkzaamheden verricht zijn voortaan van belang.
 
Hetgeen voorafgaat doet echter niets af aan de bepalingen van artikel 44, § 2, 12°, (nieuw) van het Btw-Wetboek op grond waarvan van de btw zijn vrijgesteld de leveringen van goederen en de diensten, verricht in samenhang met werkzaamheden die ter verkrijging van financiële steun met betrekking tot de in artikel 44, § 2, 1° tot 4°, 6°, 7°, 9° en 11° van hetzelfde wetboek genoemde handelingen zijn georganiseerd door en uitsluitend ten bate van diegenen die deze handelingen verrichten of ten bate van een goed doel. Niettemin wordt opgemerkt dat de bepalingen van artikel 44, § 2, 12°, van het Btw-Wetboek slechts uitzonderlijke opbrengsten beogen uit activiteiten die geen commerciële werkzaamheid mogen vormen die tot concurrentie kan leiden. Hierbij worden onder meer de organisatie van een jaarlijks eetfestijn, een jaarlijkse taartenverkoop ... beoogd.
 

3. Uitzonderingen

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat jeugdhuizen en OCMW-dienstencentra niet worden beoogd door deze beslissing.
 
 
Bron : Beslissing Btw nr. E.T.130.298 dd. 12.09.2016
 
Meer nieuws: www.winbooks.be en www.comptaccount.be
 
Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Oktober 2016