Terug naar overzichtHoe de 17 % verworpen uitgaven op het VAA auto in de vennootschapsbelasting verwerken?

30/3/2016
                                 

De "kosten van in artikel 65 bedoelde voertuigen ten belope van 17 % van het in artikel 36, § 2 bedoelde voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig" zijn geen beroepskosten, zo stelt Artikel 198, §1, 9° WIB 92.

Over deze verworpen uitgave zijn vennootschapsbelastingen verschuldigd, ook als de vennootschap verlies lijdt.

Het gaat dus om een afzonderlijke aanslag.

Wat de belastbare basis op de aangifte in de vennootschapsbelastingen betreft, moet dit bedrag immers opgenomen worden onder code 1206 zodat ze apart kunnen worden belast.

Tegen welk tarief?

Tegen het normale tarief. Dit betekent dat als de belastbare winst van de vennootschap lager is dan 25.000 euro of als de vennootschap verlieslatend is, het tarief wordt teruggebracht tot 24,25 % in plaats van 33 %.

Wat als de vennootschap overdraagbare verliezen heeft of verrekenbare tegoeden?

Ook dan moet de belasting worden betaald, want de overgedragen verliezen of belastingtegoeden kunnen enkel op de normale resterende winst worden verrekend.

Dat is ook logisch in zoverre de regering indertijd alle vennootschappen op gelijke voet wilde brengen, ongeacht hun winstmarge.

Ze dragen evenwel niet allemaal hetzelfde belastingtarief aangezien alleen de vennootschappen met een belastbare winst van minstens 25.000 euro 33 % betalen.

Wat zijn hiervan de boekhoudkundige gevolgen?

We geven enkele voorbeelden:

1.  Een vennootschap sluit af met een verlies van 10.000 en zit met verworpen uitgaven op het VAA auto van 500. Hij zal een belastingprovisie van 124,89 (500 x 24,25 % x 103 %) moeten boeken door rekening 67 te debiteren en rekening 45 te crediteren.

2.  Een vennootschap heeft een belastingtegoed van 1000 dat de belastbare winst uitwist, maar hij heeft ook een verworpen uitgave op VAA auto van 500. Hier geldt dezelfde situatie als onder punt 1.

3.  Een vennootschap sluit zijn boekjaar af met een belastbare winst van 10.000 en een verworpen uitgave op VAA van 500. Hij zal een belastingprovisie van 2.622,64 (10.000 x 24,25 % x 103 % + 500 x 24,25 % x 103 %) moeten boeken door rekening 67 te debiteren en rekening 45 te crediteren.

We stellen dus vast dat in alle gevallen een bedrag onder "belastingen op het resultaat" in de jaarrekening van de vennootschap zal verschijnen.

Meer nieuws: www.winbooks.be en www.comptaccount.be
 
Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Maart 2016.