Terug naar overzichtVrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

17/2/2016
                            

Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 W.Venn. en dus beschouwd worden als  kleine ondernemingen, kunnen sinds 018/08/2015 worden vrijgesteld van de storting van 10 % van de bedrijfsvoorheffing aan de schatkist op voorwaarde dat de totaliteit van deze voorheffing op die bezoldigingen wordt ingehouden (art. 275/10 WIB 92).

Voorwaarden van toepassing.

Deze vrijstelling geldt uiteraard niet voor alle kmo's. De werkgever moet hoogstens 48 maanden geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en hij moet beantwoorden aan de criteria voor de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Ondernemingen in moeilijkheden worden ervan uitgesloten.
Als de onderneming-werkgever beantwoordt aan de criteria van art. 15/1 wetb. venn., en dus een micro-onderneming is, wordt het percentage opgetrokken van 10 % tot 20 %.
Die voorwaarden zijn niet gewijzigd sinds 1 augustus 2015.
 
Precisie van de termijn
De programmawet van 26.12.2015 bracht evenwel een wijziging aan met betrekking tot de bovengenoemde berekening van de termijn van 48 maanden.
Ze verduidelijkt immers dat de termijn van 48 maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de registratie bij de KBO.
Wanneer de werkgever een activiteit voortzet die voordien werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, begint de termijn van 48 maanden te lopen vanaf de eerste inschrijving bij de KBO door die natuurlijke of rechtspersoon.
Deze vrijstelling van storting van een deel van de bedrijfsvoorheffing gedurende 4 jaar is een niet onaanzienlijk voordeel voor startende ondernemingen.
 
Aanbeveling
Het was dus noodzakelijk om de toepassingsvoorwaarden te kennen om ervan te kunnen profiteren.
 
Meer nieuws: www.winbooks.be en www.comptaccount.be
 
Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Februari 2016.