Terug naar overzichtMaken moratoriuminteresten deel uit van de belastbare grondslag ?

28/10/2015
Volgens artikel 418, al. 1 WIB/92 wordt "bij terugbetaling van belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinterest, belastingverhogingen of administratieve boeten, moratoriuminterest toegekend tegen de wettelijke rentevoet, berekend per kalenderjaar".
Een vraag die ons regelmatig wordt gesteld is of die moratoriuminteresten opgenomen moeten worden in de belastbare basis van de belastingplichtige.

Het antwoord is anders wanneer de belastingplichtige onder de personen- of vennootschapsbelasting valt.

In art. 23/411 van zijn commentaar geeft de administratie het volgende aan: "Moratoriuminteresten aan natuurlijke personen toegekend ingevolge terugbetaling van belastingen, hebben niet de aard van belastbare inkomsten.

In de vennootschapsbelastingen gaat het helaas anders. Zo vermeldt de administratieve commentaar in nr. 183/4 dat "blijkens de algemene bewoordingen van art. 24, WIB 92 al wat een vennootschap buiten haar gestorte kapitaal verkrijgt, een baat is van haar beroepswerkzaamheid en, na eventuele aftrek van de kosten, een maatschappelijke winst die in beginsel belastbaar is". Hetzelfde artikel verwijst naar een arrest van het Hof van Cassatie van 20.02.1962 dat stelt dat de moratoriuminteresten die toegekend worden aan een vennootschap na een terugstorting van belastingen, een belastbare winst vormen, een schuldvordering ten laste van de staat of doorgestort worden aan die vennootschap.

De conclusie is dus duidelijk. Als de belastingplichtige belast wordt in de personenbelasting zijn de moratoriuminteresten belastingvrij, als ze onder de vennootschapsbelastingen vallen, moet men belastingen betalen op het bedrag van de moratoriuminteresten dat de Staat aan hem heeft gestort.

Emile Masset
Hoofdredacteur van Fiscalnet
 
FiscalNet publiceert wekelijks een interessant gratis artikel over een actueel onderwerp op haar site. Klik hier voor een overzicht.