Terug naar overzichtVerlaagd tarief in de vennootschapsbelasting en verrichting art. 537

24/6/2015
                             

Over dit artikel 537 WIB 92 is duidelijk het laatste woord nog niet geschreven. De van in het begin slecht opgestelde bepaling werd een fiscale must van de laatste jaren, nadat de belastingadministratie ze zowat geheel moest herschrijven om ze toepasbaar te maken.

We hebben alle aspecten van deze bepaling reeds aanzienlijk becommentarieerd, maar blijkbaar onvoldoende aangezien een van de aspecten ervan nieuw leven werd ingeblazen nu de praktische toepassing ervan tot het verleden behoort.

Artikel 537 bood immers de mogelijkheid om belaste reserves te belasten tegen 10 % roerende voorheffing indien ze onmiddellijk werden geïncorporeerd in het kapitaal.

In dat geval ging het om een kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves.

Aangezien artikel 537 echter gewag maakt van een voorheffing van 10 % op dividenden, stelde der administratie in een circulaire van 01.10.2013 voor om de reserves eerst uit te keren en vervolgens het kapitaal te verhogen met dat nettobedrag.

In deze opvatting was er geen sprake meer van incorporatie van de reserves in het kapitaal, maar van een effectieve inbreng (in natura of in speciën).

Dit is een groot verschil! De belaste uitgekeerde reserves lieten toe om het gestort kapitaal van de vennootschap te verhogen.

Hier treedt een nieuwe aspect van artikel 537 op.

Artikel 215 WIB 92 behoudt het verlaagd tarief in de vennootschapsbelastingen voor aan vennootschappen die voldoen aan een aantal voorwaarden.

Een van de voorwaarden is er een die vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 pct. van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk uitsluit.

Dankzij de manier waarop de administratie in haar circulaire van 01.10.2013 de uitvoering van artikel 537 regelde, heeft ze er voor gezorgd dat vennootschappen die ervan genoten, de toepassing van deze uitsluitingsvoorwaarde van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelastingen wegens uitkering van te veel dividenden niet langer moesten vrezen.

Zo kunnen de geïncorporeerde reserves gestort kapitaal worden voor de volgende jaren ...

Emile Masset - Hoofdredacteur van FiscalNet

FiscalNet publiceert wekelijks een interessant gratis artikel over een actueel onderwerp op haar site. Klik hier voor een overzicht.