Terug naar overzichtOpgepast met niet aangegeven voordelen van alle aard !

29/5/2015

Niet-aangegeven voordelen van alle aard in hoofde van de zaakvoerder van de belastingplichtige vennootschap werden na overeenkomst met de administratie geboekt op de debetzijde van de rekening-courant van de zaakvoerder van de vennootschap.

De fiscus belast echter ook die voordelen en richt een bericht van wijziging aan de zaakvoerder.

Deze betwist dat op grond van de boekhouding van de voordelen op het actief van de balans van zijn vennootschap.

De zaak komt voor het hof van beroep van Antwerpen. In een arrest van 16.12.14 gaf het hof van beroep van Antwerpen de administratie gelijk.

Dat lijkt enigszins verrassend omdat hier duidelijk sprake is van een dubbele belasting, en de voordelen zijn wanneer ze op de rekening-courant van de begunstigde worden geboekt geen bezoldigingen meer.

De omstandigheden van de zaak verklaren deze beslissing. De vennootschap in kwestie was failliet verklaard en de boeking werd uietindelijk niet doorgevoerd. Het is dan ook logisch dat de administratie die voordelen belastte in hoofde van de natuurlijke persoon.

Dat geeft ons meteen ook de gelegenheid om commentaar te geven bij deze techniek die erin bestaat niet aangegeven voordelen te boeken op de debetzijde van de rekening-courant van de begunstigde bij een belastingcontrole.

Dat is echter niet zonder gevaar, want de boeking gebeurt automatisch in de loop van een ander aanslagjaar dan het jaar waarin het voordeel werd bekomen. Op grond van het annualiteitsbeginsel van de belastingen kan men twijfelen aan de wettelijkheid van deze techniek.

Er zijn nog andere mogelijkheden die de fiscale wet zelf voorziet. Het nieuwe artikel 219 WIB 92 biedt twee mogelijkheden: met name de belasting van een aparte bijdrage van 100 % van niet-aangegeven voordelen of de belasting van die voordelen in hoofde van de begunstigde, als men nog binnen de termijn voor een bericht van wijziging zit.

Meer nog, voor verdoken winsten geeft artikel 219 aan dat ze opnieuw opgenomen kunnen worden in de boekhouding van een later boekjaar dan het boekjaar waarin de winst was gerealiseerd, zelfs als de belastingtermijnen zoals bedoeld in artikel 354, alinea 1 zijn verstreken, in zoverre de belastingplichtige nog niet schriftelijk is geïnformeerd over de specifieke lopende administratieve of onderzoekshandelingen.

 

Redactie:  ComptAccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, mei 2015.

Lees meer nieuws op www.winbooks.be  en www.comptaccount.be