Terug naar overzichtDegressieve afschrijving voor vaste activa waarvan het gebruik is overgedragen aan derden?

10/12/2014
                     

 

De Koninklijke Besluiten.

De regeling van de degressieve afschrijving is niet van toepassing op vaste activa waarvan het gebruik voorwerp was van een overdracht ten bate van derden door de belastingplichtige die de vaste activa afschrijft Zo bepaalt artikel 43, 2° kb WIB 92.

Artikel 75, 3° WIB 92 bevat een gelijkaardige bepaling wat betreft de investeringsaftrek.

 

Het Grondwettelijk Hof.

In een arrest van 01.09.2008 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 75, 3° WIB 92 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt omdat het een vennootschap die beantwoordt aan de criteria voor kmo's in de zin van artikel 201 al. 1, 1° WIB 92 en die omwille van zijn sociale activiteit het gebruik van vaste activa overdraagt aan een vennootschap die beantwoordt aan de criteria van kmo in de zin van voorgenoemde bepaling uitsluit van de investeringsaftrek..
 
We zien meteen dat de motieven in artikel 43 kb WIB 92 en in artikel 75 WIB 92 identiek zijn.
 
 
Bevestiging door het Hof van Beroep van Brussel.
 
Het Hof van Beroep van Brussel bevestigde deze redenering in een bijzonder interessant arrest van 15.01.14.
 
Een vennootschap was eigenaar van een gebouw dat in de loop van het betrokken belastbare periodes was verhuurd. De vennootschap had een degressieve afschrijving op het gebouw toegepast.
 
Volgens het Hof probeerde de Belgische staat dat verschil onterecht te rechtvaardigen door te verwijzen naar een misbruik door een combinatie van de aftrek van de investeringskosten met degressieve afschrijvingen zodat de kosten hoger uitvielen dan de huurinkomsten.
 
Het Hof voegt er immers aan toe dat het ontstaan van een fiscaal verlies in een welbepaalde periode dat in latere belastbare periodes kan worden uitgeveegd geen maatregel kan rechtvaardigen waarlangs alle belastingplichtigen wier activiteit bestaat uit de verhuur van activa kan worden uitgesloten van de degressieve afschrijving.
 
Goed nieuws voor boekhouders en fiscalisten!
 
Redactie:  ComptAccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, november 2014.
 
Lees meer nieuws op www.winbooks.be  en www.comptaccount.be