Terug naar overzichtCreatie van een BTW-eenheid: een oplossing voor al uw vragen of niet?

25/6/2014

De btw is oorspronkelijk ontstaan als een belasting over de toegevoegde waarde die hoofdzakelijk als doel had om de eindgebruiker te treffen. De btw is dus in principe een neutrale belasting die door de verschillende schakels in de bedrijfskolom enerzijds wordt geïnd en anderzijds wordt doorgestort aan de staat. In de loop der jaren zijn er echter verschillende aftrekbeperkingen ontstaan die moeten worden toegepast door de verschillende schakels in het proces dat een product doorloopt vooraleer het bij de eindconsument terecht komt. Zo is er de aftrekbeperking op autokosten en het aftrekverbod op restaurantkosten. In deze voorgaande gevallen verliest de belasting over de toegevoegde waarde zijn karakter van “neutraal systeem”. Dit omdat de niet-aftrekbare btw een kost vormt voor de btw-belastingplichtigen. Deze problematiek komt ook voor bij onroerende verhuur, wat hieronder verder wordt toegelicht.

Onroerende verhuur door patrimoniumvennootschap

Passieve onroerende verhuur (zonder de ter beschikkingstelling van extra diensten zoals gemeenschappelijk onderhoud, bewakings-agent, postverdeling, …) is cfr. artikel 44, § 3, 2°, W. BTW vrijgesteld van btw. Indien een patrimoniumvennootschap een onroerend goed in bezit heeft en hieraan werken uitvoert, zal deze de btw niet in aftrek kunnen brengen omwille van het feit dat de uitgaande handelingen (de verhuur van het onroerend goed aan bv. een werkvennootschap) niet onderworpen is aan de btw. De btw zal dus als een niet-aftrekbare kost opgenomen worden in de kosten of samen met het bedrag van de werken geactiveerd worden. De btw-eenheid kan hier een antwoord op bieden.

Creatie van een BTW-eenheid

De mogelijkheid om een btw-eenheid te vormen werd ingevoerd op 1 april 2007 door artikel 4, §2 W. BTW. Het creëren van een btw-eenheid houdt in dat verscheidene juridisch onafhankelijke btw-belastingplichtigen die financieel, organisatorisch en economisch met elkaar verbonden zijn, samen een btw-eenheid gaan vormen. De btw-eenheid zal dan in naam van de afzonderlijke leden optreden. Indien men wil toetreden tot een btw-eenheid mag men tevens niet tot één van de volgende categorieën behoren:

 • buitenlandse belastingplichtige
 • buitenlandse vaste inrichting van een Belgische belastingplichtige
 • kleine ondernemingen
 • forfaitaire landbouwers
 • passieve holdingvennootschappen (dit zal in de toekomst mogelijks wijzigen – HvJ dd. 09/04/2013)

 De voorwaarden waaraan cumulatief moet voldaan worden om een btw-eenheid te vormen:

Financiële verbondenheid:

 • 10%-regel: minimum deelneming van minstens 10% in een ander lid van de btw-eenheid.
 • Controle in rechte of in feite: rechtstreekse deelneming of cumulatief voldaan aan de 10%-regel via deelnemingen in het andere lid via één of meerdere tussenperso(o)n(en).

Economische verbondenheid:

 • De leden van de eenheid oefenen gelijkaardige of complementaire activiteiten uit.
 • De activiteiten van de leden beïnvloeden elkaar.
 • De leden hebben een gezamenlijk economisch doel.
 • De activiteit wordt geheel of gedeeltelijk uitgeoefend ten behoeve van de anderen.

Organisatorische verbondenheid:

 • De werkzaamheden worden in geheel of gedeeltelijk gemeenschappelijk overleg georganiseerd.
 • Leden van de btw-eenheid staan onder gemeenschappelijke leiding.
 • De controlebevoegdheid wordt uitgeoefend door één en dezelfde persoon.